×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پژوهشگران

سمت

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

معاون پژوهشی مرکز

متخصص بیهوشی

دکتر سعید صفری

1

مدیر پژوهشی مرکز

دکترای حرفه ای – MPHبیماری های واگیردار

دکتر سارا رحمتی رودسری

2

 

اسامی به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دکترای حرفه ای - MPH

دکتر میثم اخلاق دوست

1

دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب

ستاره اکبری

2

دکترای زیست شناسی سلولی ملکولی

دکتر الناز امانزاده ججین

3

دکترای حرفه ای

دکتر فاطمه پازیار

4

دکترای تخصصی بیوفیزیک

دکتر بهنام حاجی پور وردوم

5

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر پریسا عظیمی

6

 

 

 

تنظیمات قالب