×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پژوهشگران

سمت

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

معاون پژوهشی مرکز

متخصص بیهوشی

دکتر سعید صفری

1

مدیر پژوهشی مرکز

دکترای حرفه ای – MPHبیماری های واگیردار

دکتر سارا رحمتی رودسری

2

 

اسامی به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

MPH - دکترای حرفه ای دکتر میثم اخلاق دوست

1

دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب

ستاره اکبری

2

دکترای زیست شناسی سلولی مولکولی

دکتر الناز امانزاده ججین

3

متخصص آمار زیستی

دکتر محمد امین پور حسینقلی

4

دکترای تخصصی بیوفیزیک دکتر بهنام حاجی پور وردوم

5

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر پریسا عظیمی

6

دکترای تخصصی ژنتیک

دکتر مهسا مطوف

7

 

تنظیمات قالب