×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ماموریت مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی

مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی در حوزه جراحی مغز و اعصاب ، علوم اعصاب، داخلی مغز و اعصاب، روانپزشکی، پزشکی هسته ای، سلامت و پیشگیری فعالیت خواهد کرد. توسعه و راه اندازی تکنیک های پیشرفته پژوهشی جدید و گسترش همکاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور در سطح منطقه ای و بین المللی در دستور کار این مرکز قرار دارد. توسعه و به کارگیری دانش موجود در زمینه جراحی مغز و اعصاب، علوم اعصاب، مغز و اعصاب، روانپزشکی، پزشکی هسته ای، سلامت و پیشگیری، تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه تحقیقات جراحی مغز و اعصاب، علوم اعصاب، مغز و اعصاب، روانپزشکی، پزشکی هسته ای، سلامت و پیشگیری از مأموریت های دیگر این مرکز می باشد.

تنظیمات قالب