×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

قطب علمی جراحی مغز و اعصاب کشور

 

تاریخچه و معرفی

بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش در سال1395 با دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان قطب علمی، آموزشی و تحقیقاتی جراحی مغز و اعصاب در عرصه ی کشوری شناخته شد.

قطب علمی جراحی مغز و اعصاب با نگاهی استراتژیک، عمیق و آینده نگر، با توجه به فرآیندهای ملی در جهت پیشرفت، توسعه و کسب جایگاه ممتاز در این رشته ی تخصصی و یا زمینه مورد لزوم حوزه ی سلامت تلاش می کند.

ماهیت

ماهیت قطب علمی جراحی مغز و اعصاب چند رشته ای بوده و بنابراین در کنار بخش اصلی جراحی مغز و اعصاب، از سایر گروه های تخصصی و نیروهای توانمند در حوزه های داخلی مغز و اعصاب مانند نورولوژی، روانپزشکی و رشته های علوم پایه مرتبط در جهت برطرف کردن مشکلات فراسوی جراحی مغز و اعصاب کشور استفاده شده است.

رسالت

قطب علمی جراحی مغز و اعصاب، خود را متعهد به برنامه ریزی آینده نگر و تجمیع و جذب نیروهای متخصص و نخبه کرده و با ظرفیت شناسی مشخص در عرصه ی کشوری در حوزه ی بیماری های مغز و اعصاب و به خصوص گرایش جراحی مغز و اعصاب برای کمرنگ کردن کاستی ها و چالش های موجود و شناسایی مشکلات فراسوی مربوط به جراحی مغز و اعصاب کشور، راهکارها و روش های نوین مبتنی بر شواهد، روش های جدید و اسلوب های مدیریتی بسیار فعال را مطرح کرده و در جهت توسعه و پیشرفت آن گام برمی دارد.

اهداف

  1. تحلیل علمی و شناسایی وضعیت موجود بیماری های مغز و اعصاب کشور
  2. بررسی بیماران به صورت کمی و کیفی
  3. ساماندهی مشکلات جراحی مغز و اعصاب در قالب پروتکل ملی
  4. ارائه راهکارهای کاربردی در جهت پیشگیری از افزایش آمار مشکلات تخصصی مانند سکته ها و خونریزی های مغزی، آسیب های نخاعی، تومورهای مغزی و ...
  5. جذب، تربیت و حمایت از نخبگان در این رشته ی تخصصی
  6. تدوین و ارائه طرح های بین المللی در حوزهای تخصصی جراحی مغز و اعصاب و کسب مرجعیت علمی
تنظیمات قالب