×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اختراعات

ردیف

عنوان اختراع

شماره ثبت

سال ثبت

مخترع/ مخترعان

1

ابزار ارزیابی میزان شدت و محل درد با استفاده از پیکسل های کامپیوتری وامواج مغزی

81683

1392

دکتر میثم اخلاق دوست

2

رترکتور نور سرد یکبار مصرف برای تشخیص دید کافی نقاط دور از دسترس در عمل جراحی

84607

1393

دکتر علیرضا زالی

3

قاشقک (اکارتور)کم تهاجمی جراحی مغز (اسپاچولای مغزی)

84164

1393

دکتر میثم اخلاق دوست

4

بالش طبی پیشگیری کننده از کرامپهای عضلانی و درد ناشی از آرتروز مهره های گردن

86430

1393

دکتر میثم اخلاق دوست

5

گاید راهنمای پیچ ستون فقرات

93230

1394

دکتر علیرضا زالی

6

الکتروکوتر بدون سیم

101082

1396

دکتر میثم اخلاق دوست

7

ماسک اینترانازال ضد ویروس کرونا

(WO2022070217A2)

103293

1399

دکتر علیرضا زالی

دکتر میثم اخلاق دوست

8 ایروی اروفارنژیال گیره دار 103704 1399

دکتر علیرضا زالی

دکتر میثم اخلاق دوست

 

 
تنظیمات قالب