×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

شورای پژوهشی

طرح های تحقیقاتی پیشنهادی محققین، در مرحله اول بر مبنای انطباق با اولویتهای پژوهشی مرکز سنجیده می شوند. جلسات شورای پژوهشی مرکز با فاصله هر 2 ماه یک بار تشکیل می شود؛ اما در مواردی که تعداد طرحهای جدید به 5 عدد برسد ،جلسه شورا قبل از موعد مقرر برگزار می گردد. طرح های پیشنهادی پس از بررسی کارشناسی در این جلسات، مراحل داوری و تصویب خود را طی می نمایند.

 

  • رئیس شورای پژوهشی:

تصویر

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا زالی


تلفن تماس:021-22724214


آدرس: تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان شماره1، طبقه 4 و 5، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک: dr_alirezazali@yahoo.com

a.zali@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

رزومه

  • اعضای شورای پژوهشی به ترتیب حروف الفبا:

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد اشرافی


تلفن تماس: 021-22724214


آدرس: تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان شماره1، طبقه 4 و 5، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک: Farzad.Ashrafi@gmail.com

farzad.ashrafi@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید اورعی یزدانی


تلفن تماس: 021-22724214


آدرس:تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان شماره1، طبقه 4 و 5، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک: saeed-o-yazdani@yahoo.com

saeed_o_yazdani@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر سارا رحمتی رودسری


تلفن تماس:021-22724214


آدرس: تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان شماره1، طبقه 4 و 5، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک: s_r_r85@yahoo.com

s_r_r85@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا شاه محمدی


تلفن تماس: 021-22724214


آدرس: تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان شماره1، طبقه 4 و 5، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک:  dr_mr11@yahoo.com

mr_shahmohammadi@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر افسون صدیقی


تلفن تماس: 021-22724214


آدرس: تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان شماره1، طبقه 4 و 5، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک:afsounseddighi@gmail.com

afsoun.seddighi@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر سعید صدیقی


تلفن تماس: 021-22724214


آدرس: تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان شماره1، طبقه 4 و 5، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک: a-sedighi@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

رزومه

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید صفری


تلفن تماس: 021-22724214


آدرس: تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان شماره1، طبقه 4 و 5، مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی


پست الکترونیک: drsafari.s@gmail.com

safari.s@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

رزومه

 


 

تنظیمات قالب