×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شبکه جهانی آموزش و پژوهش
 
پنجاهمین دفتر شبکه جهانی "یوسرن" در مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دسامبر سال 2020 به ریاست دکتر علیرضا زالی تاسیس گردیده است. مدیر علمی و مدیر اجرایی دفتر یوسرن مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی، به ترتیب دکتر سعید صفری و دکتر میثم اخلاق دوست می باشند.
یوسرن شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی است که مخفف Universal Scientific Education and Research Network  می باشد. این شبکه در سال 2015 توسط پرفسور نیما رضایی (استاد برجسته ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران) تاسیس شده است. یوسرن با هدف گسترش آموزش و پژوهش علمی اخلاق محور و بشر دوستانه و در نهایت پیشرفت علم برای اهداف غیر نظامی و مصالح عمومی در دنیا و در تمام 22 رشته علمی ایجاد شده است. اجرای پروژه های علمی بین المللی، بین رشته ای و ایجاد بستری برای ارتباط بهتر میان پژوهشگران جوان و دانشمندان مجرب در تمام دنیا از برنامه های پیش روی این شبکه است. 
 
 
 
شعار یوسرن علم بدون مرز است. بورد مشاورین علمی این شبکه متشکل از دانشمندان یک درصد برتر تمام رشته های علمی که توسط ESI معرفی شده اند و برندگان جایزه نوبل و ابل و جایزه یوسرن  هستند. 
تا کنون بیش از ۳۷۰ نفر از دانشمندان یک درصد برتر دنیا و ۱۵ نفر از برندگان نوبل و آبل عضو گروه مشاورین این شبکه هستند. پنجاهمین دفتر یوسرن در مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با امضای تفاهم نامه ای مابین دکتر علیرضا زالی و دکتر نیما رضایی در مهرماه سال 1399 به بهره برداری رسید. بیش از 100 دانشگاه داخلی و خارجی توسط یوسرن به یکدیگر متصل شده اند.
 
 
https://usern.tums.ac.ir/SiteContent/Show/Events
 
شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی
 
 
 
چهل و نهمین دفتر شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی"یوسرن" در مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  به ریاست دکتر علیرضا زالی در تاریخ سیزدهم مارس سال 2021 افتتاح گردید. مدیر علمی و مدیر اجرایی دفتر یوسرن مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی، به ترتیب دکتر سعید صفری و دکتر میثم اخلاق دوست می باشند.
یوسرن شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی است که مخفف Universal Scientific Education and Research Network  می باشد. این شبکه در سال 2015 توسط پرفسور نیما رضایی (استاد برجسته ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران) تاسیس شده است. یوسرن با هدف گسترش آموزش و پژوهش علمی اخلاق محور و بشر دوستانه و در نهایت پیشرفت علم برای اهداف غیر نظامی و مصالح عمومی در دنیا و در 22 رشته علمی ایجاد شده است. اجرای پروژه های علمی بین المللی، بین رشته ای و ایجاد بستری برای ارتباط بهتر میان پژوهشگران جوان و دانشمندان مجرب در تمام دنیا از برنامه های پیش روی این شبکه است.
شعار یوسرن علم بدون مرز است. بورد مشاورین علمی این شبکه متشکل از دانشمندان یک درصد برتر تمام رشته های علمی معرفی شده توسط ESI شده اند و برندگان جایزه نوبل و آبل و جایزه یوسرن  هستند. 
تا کنون بیش از ۳۷۰ نفر از دانشمندان یک درصد برتر دنیا و 18 نفر از برندگان نوبل و آبل عضو گروه مشاورین این شبکه هستند. چهل و نهمین دفتر یوسرن در مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با امضای تفاهم نامه ای مابین دکتر علیرضا زالی و دکتر نیما رضایی در اسفندماه سال 1399 به بهره برداری رسید.
 
 
Instagram: fnrcusern
Affiliation: USERN Office, Functional Neurosurgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran, Iran
 
 
 
 
تنظیمات قالب