×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

افیلیشن مرکز
 
* محققان و پژوهشگران عزیز، لطفاً موارد ذکر شده در خصوص افیلیشن مرکز تحقیقات را با دقت  ملاحظه فرمایید:
1- مقالات شما حداقل باید توسط مجلات نمایه شده در Scopus، پابمد یا ISI منتشر شود.
2- در صورت وجود دو یا چند افیلیشن برای هر نویسنده، لازم است که مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی به عنوان اولین وابستگی و افیلیشن شما ذکر گردد.
3- حتما قبل از ارسال مقاله برای مجلات می بایست مقاله توسط نویسنده مسئول برای معاون یا مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات ارسال گردد و پس از تایید قابلیت ارسال برای مجلات دارد. در غیر اینصورت مسئولیت درج افیلیشن به عهده نویسندگان می باشد. 
4- لطفا افیلیشن صحیح و کامل فارسی و انگلیسی را استفاده نمایید: 
 
 
افیلیشن در مقالات فارسی:
 
مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی، قطب علمی جراحی مغز و اعصاب کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 

*******************************************************************************************

 
 
Affiliation for Research Articles:
 
Functional Neurosurgery Research Center, Shohada Tajrish  Comprehensive Neurosurgical Center of Excellence, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
تنظیمات قالب