×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای هیات علمی 
 
 
لینک

سمت

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

رئیس مرکز

استاد

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر علیرضا زالی

1

سامانه علم سنجی

Google Scholar

Scopus

معاون پژوهشی مرکز

استادیار

متخصص بیهوشی

دکتر سعید صفری

2

 

اسامی به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

سامانه علم سنجی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

سامانه علم سنجی

Google Scholar

استاد

متخصص داخلی مغز و اعصاب

دکتر فرزاد اشرافی

1

سامانه علم سنجی

Google Scholar

استادیار

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر سعید اورعی یزدانی

2

سامانه علم سنجی

Google Scholar

استادیار

دکترای تخصصی سم شناسی

دکتر میلاد رحیم زادگان

3

سامانه علم سنجی

Google Scholar

استادیار

متخصص داخلی مغز و اعصاب

دکتر مهری سالاری

4

سامانه علم سنجی

Google Scholar

استادیار

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمد رضا شاه محمدی

5

سامانه علم سنجی

Google Scholar

استاد

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر سهراب شهزادی

6

سامانه علم سنجی

Google Scholar

دانشیار

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر افسون صدیقی

7

سامانه علم سنجی

Google Scholar

دانشیار

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر امیر سعید صدیقی

8

سامانه علم سنجی

Google Scholar

استاد

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید محمود طباطبایی

9

سامانه علم سنجی

Google Scholar

استادیار دکترای تخصصی بیوفیزیک دکتر مژگان علی پور 10

سامانه علم سنجی

Google Scholar

استادیار دکترای تخصصی فیزیولوژی دکتر سمیه نیک نظر 11
تنظیمات قالب