×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری وبینار آموزشی "مکانیسم های سلولی و مولکولی دخیل در اختلالات طیف اوتیسم با رویکرد تحریک عمقی مغز به عنوان یک روش درمانی"

برگزاری وبینار آموزشی "مکانیسم های سلولی و مولکولی دخیل در اختلالات طیف اوتیسم با رویکرد تحریک عمقی مغز به عنوان یک روش درمانی"

مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی، وبینار آموزشی "مکانیسم های سلولی و مولکولی دخیل در اختلالات طیف اوتیسم با رویکرد تحریک عمقی مغز به عنوان یک روش درمانی" را برگزار می نماید.

تنظیمات قالب