شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
بروزرسانی
تاریخ آخرین بروز رسانی:1393/04/11
 
صفحه اصلي > رزومه دکتر افسانه زرقی 
 
 
 
CURRICULUM VITAE
Dr. Afsaneh Zarghi
 
 
 
Name and surname: Afsaneh Zarghi
Nation: Iranian
Date of birth: 26.10.1969
Specialty: MD.MPH.PhD of Cognitive Neuroscience                                                   
 
 Administrative Positions
Date
 1.  
The head of population and family planning research center of Talesh, Gilan Medical Science University (GMU)
1995-2003
 1.  
Breast feeding consulting physician of Talesh Health center in Gilan
1999
 1.  
Supervisor of breast feeding Committee of GMU
1999
 1.  
The Supervisor of education consulting of Gilan
2000
 1.  
The member of director board, Talesh medical council, Gilan
2000-2003
 1.  
The supervisor of national MR vaccination project
2003
 1.  
The member of executive MR vaccination committee of north health center of SBMU
2003
 1.  
The supervisor OF development department, Damavands health center of SBMU
2003
 1.  
The supervisor of reporting diseases and medical documents of north health center of SBMU
2004-2007
 1.  
The supervisor of national incommunicable diseases care project
2004
 1.  
The member of communicable disease committee of SBMU
2004
 1.  
The member of birds flu committee of SBMU
2004
 1.  
The supervisor of national poliomyelitis project of SBMU
2004
 1.  
The member of research lab leading committee of SBMU
2006
 1.  
Methodologist of research projects of HSR department in research center of gastrointestinal and liver disease
2006-now
 1.  
The international connector of behavioral research center of SBMU
2007
 1.  
The member of decline infants mortality committee in SBMU
2008
 1.  
Manager of HSR, functional neurosurgery research center of SBMU
2008-now
 1.  
Manager of neuroscience department of functional neurosurgery research center of SBMU
 
2008-now
Research Projects:
 
The national MR vaccination project (administrative colleague)
2003
The national incommunicable diseases project (administrative colleague)
2004
The national caring program of risk factors of incommunicable disease (administrative colleague)
2005
National Mapping up national project (principle colleague)
2005
National project of coverage adjustment vaccine in immunization program (principle colleague)
2005
National project of poliomyelitis vaccination
2005
Provincial project of development management in presentation surveillance in heart attack (principle colleague)
2005
Examination of anemia in fertilizable women
2006
Burden of gastroenterology diseases in SBMU (executive)
2006
Modeling in patient process in heart attack project
2006
Relation between reflex and BMI project
2006
Screening of colorectal cancer project
 
Examination of EQ among humanities students in Elm and Farhang university (executive)
2007
Examination of EQ among engineering students of Elm and Farhang university (executive)
2007
Examination of EMDR effects treatment on patients with PTSDproject (executive)
2007
Examination of EMDR effects treatment on patients with unnatural affection project (executive)
2007
Examination of between quality of life and depression in patient with infectious disease project (executive)
2007
Examination of relation between quality of life and depression in patient with epilepsy and stroke project (executive)
2007
Examination of EQ and occupation satisfactory in personnel of Hamedan medical science university project
2007
Examination of EQ and occupation satisfactory among teachers project
2007
Examination of EQ and occupation satisfactory in personnel of Ilam medical science university project
2007
Examination of EQ and occupation satisfactory in personnel of Kashan medical science university project
2007
The Study for postpartum blues of risk factors project
2007
The study of decline mortality of 1-59 months children
2007
Comparative examination of cognitive impairments between patients with brain tumor and healthy people (administrative)
2009
Comparative assessment of neuro-cognitive impairments among patients with brain tumor and healthy adults
2010
Examination of cognitive impairment in people with Parkinson disease (principle colleague)
2011
Examination of depression, anxious, cognitive disorders and quality of life in patients with brain tumor and healthy people
2011
Examination of attention and planning in patients with brain tumor
2011
The study of depression in patients with brain tumor before and after neurosurgery
2011
Comparative examination of attention and executive functions in brain tumor before and after neurosurgery and stereotaxy with healthy adults
2011
Assessment of neurocognitive function with art therapy in diseases
2012
Assessment of neurocognitive function in Romantic love
2012
Assessment of neurocognitive function with Music therapy in diseases
2012
 
Neurocognitive impairment and poverty
2013
 
Neurocognitive impairment and air pollution
2013
Educational and Research Certificates:
 
Date
 1.  
Educational certificate of emergency of obstetrics and gynecology
1996
 1.  
Educational certificate of infectious respiratory
1997
 1.  
Educational certificate of family planning
1997
 1.  
National certificate for set up family planning work shop
1999
 1.  
National certificate for educational workshop on promotion nutrition with mothers feeding
1999
 1.  
Certificate for promotion health treatment centers
2000
 1.  
Educational certificate of relationship in health training
2000
 1.  
Educational certificate of connector teachers
2003
 1.  
Educational certificate for illustration importance of diagnosis methods in child with evolutional disorders
2003
 1.  
Certificate of first period of short time education in small surgeries
2003
 1.  
Educational certificate of AIDS
2003
 1.  
Certificate of educational workshop on establishing consulting centers of abundant tobacco
2003
 1.  
Certificate of short time professional education in nutrition and diet therapy
2003
 1.  
Certificate of short time professional education in dermatology and hair
2003
 1.  
Certificate of short time professional education in infertility
2003
 1.  
Educational certificate of national tuberculosis program project
2004
 1.  
Educational certificate of controlling hospital infection
2004
 1.  
Educational certificate of improvement infants growth and nutrition
2004
 1.  
Educational certificate of Eltor
2004
 1.  
Educational certificate of E.P.I
2004
 1.  
Educational certificate of DOTS
2004
 1.  
Educational certificate of malaria
2005
 1.  
Educational certificate of national screening program of maternal hypothyroid
2005
 1.  
Educational certificate of needful
2005
 1.  
Educational certificate of birds and human flu
2005
 1.  
Educational certificate of CPR
2005
 1.  
Educational certificate of health child
2005
 1.  
Educational certificate of surveillance system of diseases
2005
 1.  
Educational certificate of Thalassemia
2005
 1.  
Educational certificate for instruction surveillance of unwanted complications of immunization
2005
 1.  
Educational certificate of vaccination
2005
 1.  
Educational certificate of health training program
2005
 1.  
Educational certificate of prevention and control infants hypothyroid disease
2005
 1.  
Educational certificate of continuum development in qualification of treatment and health service
2005
 1.  
Educational certificate for syndrome of maternal measles
2006
 1.  
Educational certificate for AFP surveillance program
2006
 1.  
Educational certificate for screening maternal hypothyroid
2006
 1.  
Educational certificate for hepatitis surveillance program
2006
 1.  
Research certificate of presentation model and standardization of patient process in heart attack
2006
 1.  
Educational certificate of consult and family planning and pop smear
2006
 1.  
certificate of using computer and file management
2007
 1.  
Computer certificate of skill testing
2007
 1.  
Computer certificate of skill testing of information technology
2007
 1.  
Computer certificate of skill testing of pages
2007
 1.  
Computer certificate of skill testing of information and connections
2007
 1.  
Computer certificate for skill testing of information banks
2007
 1.  
Computer certificate for skill testing of presentation
2007
 1.  
Educational certificate for management of scientific publications software
2008
 1.  
Educational certificate of pain
2009
 1.  
Educational certificate of magnetic stimulation of brains tissues and its application
2009
 1.  
Educational certificate of clinical neurosciences
2012
 1.  
Educational certificate of cognitive neurosciences
2012
 1.  
Educational certificate of international Neurocognitive rehabilitation
2013
 1.  
Educational certificate of Computrized Neurocognitive rehabilitation
2013
 1.  
Educational Certificate of Pain Laser
2014
 
Journal Papers:
1-            Zarghi A, asthma, linker of health journal, 2004
2-            Zarghi A, Larani M, role and position of governor of rural strict in social security, the quarterly of social security, second year, number 4, 2006
3-            Pourhosseingholi M, Zarghi A, Faghih zade S, Habibi M, Safaie A, Ghafarnejad F, Zali MR, relation between smoking and reflex by using liner regression and Cocks model, the second congress of tobacco and health, 2007
4-            Hosseini SM, Ramezankhani A, Zarghi A, Moazezzi M, Pourhosseingholi M, Solh pour MA, Jasbi A, Hosseinzadeh M, Hosseini S, Comparative survey of knowledge and attitude in Azad university about AIDS and sexual health before and after education, the third congress of family and sexual health, 2007
5-            Zarghi A, pourhosseigholi M, Ramezankhani A, Habibi M, Rostaminejad M, Solhpour A, Tajik Z, Moazezzi M, Hosseini M, Zali MR, relationship between smokers and digestive system disorder, the second congress of tobacco and health, p 36, 2007
6-            Zarghi, A, Pourhoseingholi, M. Haghdoost A. Moazezi M. Ramezankhani A. Zali Mr. Prevalence of gastrointestinal symptoms and the influence of demographic factors, research center for gastroenterology and liver disease, Shahid Beheshti university, Iranian congress of gastroenterology and hepatology 2007,p; 63
7-            Safaee A, Zarghi A, Pourhoseingholi MA, Habibi M, Moghimi dehkordi B, Zali MR. A view of gastrosophageal reflux disease: Non-specific symptoms, research center for gastroenterology and liver disease, Autumn 2007
8-            Hosseini SM, Ramezankhani A, Zarghi A, Moazzezi M, Pourhoseingholi MA, Solhpour A, Jassbi S, Hossein zade M. Hosseini S. Comparative survey of knowledge and attitude in Azad university about AIDS and sexual health before and after education, 2007
9-            Tajic Z, Rostami Nejad M, Zarghi A, Pourhoseingholi MA, Habibi M, Solhpour A, Zali Mr. Prevalence of functional constipation in the community: A population based study, research center for gastroenterology and liver disease, Shahid Beheshti university, Autumn 2007, p; 47
10-        Rostami Nejad M, Rostami K, Zarghi A, Pourhoseingholi MA, Habibi M,Mashayekhi R,Rajaee far M, nazemhosseini E, Zali MR, Celiac disease among Iranian with gastrointestinal symptoms, research center for gastroenterology and liver disease, Shahid Beheshti university, p 23, Autumn 2007
11-        Zarghi A, Ebadi Azar F, Ramezankhani A, Amir khani MA, examination of knowledge, health management, quarterly scientific health management, age 11, number 32, summer, 2008
12-        Solhpour A. Pourhoseingholi MA. Zarghi A. Habibi H. Zali MR.
Relation between uninvestigated dyspepsia and body mass index: a population-based study, 2008
13-        Safaee A, Zarghi A, pourhoseingholi M.A, Habibi M, Moghimi dehkordi B. qafarnejad F, Zali Mr. Prevalence of heartburn: A population based study in Iran, Iranian congress of gastroenterology and hepatology, 2008,p 53
14-        Zarghi A, Bahranian SA, Zahiroddin A, Rezaei niaraki M. Depression and quality of life in cancer patients, congress on supportive and palliative care in cancer,2009, p 84
15-        Zarghi A, Zali AR. Ashrafi F, relationship between smoking and depression in stroke, the first national congress of stroke in Iran,2009, p 23
16-        RamezankhaniZ, Zarghi A, Ramezankhani A, Moazzezi M, Mehrinejad A, memory functions impairment in epilepsy and attention deficit hyperactivity disorder: a case- control study, Behavior science research center, Shahid Beheshti university,international conference of cognitive science, 2009, p 146
17-        Ramezankhani A, Sarbandi zaboli F, Zarghi A, Heidari GR, Masjedi MR, smoking model in teenager students of Tehran, pajuhandeh, 2010
18-        Ramezankhani A, Sarbandi Zaboli F, Zarghi A, Masjedi MR, Heidari GR, Smoking habites of adolescent students in Tehran, Tanaffos 2010, 9 (2), 33-42
19-        Zarghi A, Zali A, Tehranidost M, Zarindast MR, Ashrafi F, Doroodgar S, Khodadadi SM. Demographic Variables and Selective, Sustained Attention and Planning through Cognitive Tasks among Healthy Adults. BCN 2011, 2(3): 58-67.
20-        Zarghi A, Zali A, Tehranidost M, Zarindast MR, Khodadadi M. Application of cognitive computerized test in assessment of neuro-cognitive domain. Pejouhandeh 2011; 16 (5): 241-5.
21-        Zarghi A, Zali A, Tehranidost M, Forootan SK, Zarindast MR, Forootan NS, Akhlaghdoust M. The Effect of Surgery on Cognitive and Mental Impairments in Patients with Glioma Brain Tumor. Iranian Journal of Surgery 2011; 19(4): 22-27.
22-        Zarghi A, Zali A, Tehranidost M, Ashrafi F, Zarindast MR, Moazezi M, Khodadadi SM. Assessment of Selective Attention With CSCWT (Computerized Stroop Color-Word Test) Among Children and Adults. US-China Education Review A 1 2012, 121-127.
23-        Zarghi A, Zali A, Tehranidost M, Zarindast MR, Ashrafi F, Khodadadi M. Comparative assessment of neuro-cognitive impairments among patients with brain tumor and healthy adults. Turkish Neurosurgery 2012, 22(3), 309-316.
26-         Zarghi A,  Zali A, TehranidostM, Zarindast MR, Khodadadi SM. Application of cognitive computerized test in assessment of neurocognitive domain. Pejouhandeh 2012, 17(4): 164-71.
27-         Zali A,  Zarghi A, Seddighi AS, Rajabi AR, Clinical and Radiological assessment of anterior cervical disectomy. Pejouhandeh 2012, 17(4):157-63.
29-         Zarghi A,  Zali A, Tehranidost M, Zarindast MR, Ashrafi F, Moazezi S, The Impact of Stereotaxy on Cognitive Domains of Patients with Glioma. Journal of Surgery 2013, 1 (4): 44-49. 
30-         Zarghi A,  Zali A, Tehranidost M, Zarindast MR, Moazezi S, Attention Similarity among Men and Women, INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH 2013,
31-         Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazezi S, Emotional, behavioral and cognitive mechanisms in rehabilitation of romantic love neuro-cognitive process, Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences 2013, 2(9): 94-102.
32-        Zarghi A, Zali A, Tehranidost M, Zarindast MR, Ashrafi F, Cognitive and Mental Changes in Patients with Brain Tumor after Surgery, Journal of Surgery 2013, 1 (3): 37-40.
33-        Ghobadi Y, kordestani D, Zarghi A, Akhavanfard M, A study of relationship between love with depression and anxiety in married individuals, Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences 2013, 3 (1): 128-133.
34-        Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Elyaspour D, Moazezi S, Neuro-Cognitive Rehabilitation of Attention Disorders in Depressed Patient by TMS, American Journal of Medical Case Reports 2014, 2 (1): 23-26.
35-        Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazezi S, Neuroscience and Neuro-cognitive Rehabilitation, Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences 2013, 2 (8): 83-87.
36-        Saveh AH, Zali A, Seddighi AS, Zarghi A, Chizari M, Hanafiah Y, The Biomechanical assessment of the cervical inter-vertebral kinematics, between DDD patients ICR based study, Journal of Injury & Violence Research 2012, 4 (1): 23-28.
 
Congress, Seminar, Conference Certificates:
 
Date
 1.  
The seminar of emergency of internal medicine
1995
 1.  
The program of relearning in psychiatry
1996
 1.  
The emergency surgery seminar
1996
 1.  
The seminar of biliary ducts and pancreas
1999
 1.  
The program of continual education of general practitioners
1999
 1.  
The conference of skin symptom of connective issues
2000
 1.  
The conference of water disorders and electrolyte
2000
 1.  
Three day seminar of forensic medicine
2000
 1.  
The stoke congress
2000
 1.  
Logical drugs prescription seminar
2000
 1.  
Seminar trauma
2000
 1.  
The program of surgery for general practitioners
2001
 1.  
The seminar of controlling hospital infectious
2001
 1.  
The conference of rheumatoid arthritis
2001
 1.  
The conference of animal disease
2001
 1.  
The seminar of gastrointestinal system cancers
2001
 1.  
The seminar of prevention and treatment of AIDS
2003
 1.  
The seminar of worldwide day of asthma
2003
 1.  
The forth national seminar of general practitioner
2003
 1.  
The seminar of worldwide day of asthma
2004
 1.  
The seminar of broselosis
2005
 1.  
The integration congress of emergency medicine
2005
 1.  
Program of clinical education in occupational health
2005
 1.  
The international seminar of telemedicine and electronic health
2006
 1.  
Hospital infectious seminar
2006
 1.  
One-day seminar of hepatitis C
2006
 1.  
The second emergency medicine seminar
2006
 1.  
The fifteenth international infectious disease congress in Iran
2006
 1.  
The third congress from clinical to laboratory
2006
 1.  
The first imfiamatory bowel congress
2006
 1.  
The first congress of biliary ducts and pancreas in Iran
2007
 1.  
The seventh congress of gastrointestinal and liver diseases in Iran
2007
 1.  
The forth congress from clinical to laboratory
2007
 1.  
The second congress supportive and palliative care in cancer
2009
 
 1.  
The first seminar of biomechanics spinal cord
2011
 1.  
The first seminar of pain
2011
 1.  
The first seminar of cognitive neurosciences
2011
 1.  
The first seminar of clinical neurosciences
2011
 1.  
The second seminar of biomechanics spinal cord
2012
 1.  
The second seminar of pain
2012
 1.  
The second seminar of cognitive neurosciences
2012
 1.  
The second seminar of clinical neurosciences
2012
 
Presentation in Conferences
1.
The first International Congress on Neurocognitive Rehabilitation
2013
 
 
2.
Functional Neurosurgery with Neuro-cognitive Rehabilitation
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F
 
International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM2014), January 11-12, Phuket, Thailand
2013
 
 
3.
 
Comparative Assessment of Cognitive Impairments, Depression, Anxiety and Quality of Life among Brain Tumor Patients and Healthy Adults
 
Zarghi A, Ashrafi F, Zali A, Tehranidost M, Zarindast MR, Moazzezi S,Khodadadi SM
 
2nd World Conference on Psychology and Sociology, 27-29 November, BRUSELLS, BELGIUM
2013
 
 
 
4.
Neuro-Cognitive Rehabilitation of Attention Disorders in Depressed Patient by TMS
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Elyaspour D, Moazezi S
 
2nd World Conference on Psychology and Sociology, 27-29 November, BRUSELLS, BELGIUM
2013
 
 
5.
Neurocognitive Rehabilitation in Diseases
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
2nd World Conference on Psychology and Sociology, 27-29 November, BRUSELLS, BELGIUM
2013
 
6.
Neuro-cognitive Assessment with Computer among Patients with Brain Tumor
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F
 
4th World Conference on Information Technology, 26-28 November, BRUSELLS, BELGIUM
2013
 
7.
Neurocognitive Rehabilitation in Language disorders
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, December 5- 8, Antalya, Turkey
2013
 
8.
Neuro-Cognitive Rehabilitation with TMS in Depressed Patient
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Elyaspour D, Moazezi S
 
Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, December 5- 8, Antalya, Turkey
2013
9.
A study of relationship between love with depression and anxiety in married individuals
 
Ghobadi Y, kordestani D, Zarghi A, Akhavanfard M
 
Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, December 5- 8, Antalya, Turkey
2013
10.
Rehabilitation of Romantic Love in cognitive domain
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, November 6- 8, Antalya, Turkey
2013
11.
Neuro-cognitive rehabilitation among patients with spinal cord injury who treated with stem cell
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
The International Congress & Exhibition on Current Trends on Science & Technology Education, 24-27 April, Fethiye-Muğla, Turkey
2013
12.
Attention similarity among men and women
 
Zarghi A, Zali A, Tehranidost M, Zarindast MR, Moazezi S
 
2nd World Conference on Psychology and Sociology, November 27-29, BRUSELLS, BELGIUM
2013
13.
Functional Neurosurgery with Neuro-cognitive Rehabilitation
 
Zarghi A, Zali A
 
International Conference on Advanced Education Technology and
Management Science (AETMS2013), December 1-2, 2013, Hong Kong
2013
14.
Neurocognitive rehabilitation in diseases through art
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
World Conference on Design, Arts and Education, 09-11 May, Bucharest, Romania
2013
15.
Increasing Longevity and Brain Function with Love Therapy
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
Global Conference on Contemporary Issues in Education, 12-14 July, Las Vegas, USA
2014
16.
Functional Neurosurgery with Neuro-cognitive Rehabilitation
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F
 
International Conference on Education Reform and Modern Management, January 11-12, Phuket, Thailand
2014
17.
Neuro-cognitive Assessment of Patients after Brain
Surgery with Music Therapy
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
International Conference on Global Economy, Commerce and Service Science, (GECSS2014), January 11-12, 2014, Phuket, Thailand
2014
18.
Neurocognitive Rehabilitation in Diseases
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
International Conference on Global Economy, Commerce and Service Science, (GECSS2014), January 11-12, 2014, Phuket, Thailand
2014
 
19.
Neurocognitive Rehabilitation in Diseases through
Art Therapy
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
International Conference on Global Economy, Commerce and Service Science, (GECSS2014), January 11-12, 2014, Phuket, Thailand
2014
20.
Promotion of Cognitive Health with Love Therapy
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
Global Conference on Contemporary Issues in Education, 12-14 July, Las Vegas, USA
2014
21.
Application of neuro-cognitive assessmentand
Rehabilitation (NCAR) computerized test in cognitive impairments
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
World Conference on Psychology Science
13-15 July, Las Vegas, USA
2014
22.
Designing of Working Memory task on the Basis
of Age, Sex and Education among Healthy adults
 
Zarghi A, Zali A, Ashrafi F, Moazzezi S
 
5th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG-2014)
1-3 May, Dubrovnik, Croatia
2014
Teaching Experiences
1.
Training instructor of mother and child and society health and family planning in Azad university of Astara
1995
 
2.
Educate mother and child health to nursing students in Azad university of Astara
1996
 
3.
Presentation in six-day workshop on mana in Damavands domain, Shahid Beheshti university of medical science
2003
4.
Setting up workshop on mana in Damavands domain, SBMU
2003
5.
Presentation in two-day workshop on family planning in the north health center, SBMU
2003
6.
Setting up two-day work shop on family plannind in the north health center, SBMU
2003
7.
Presentation in Educational workshop on pediatric in the north health center, SBMU
2004
8.
Educational workshop on pediatric in the north health center, SBMU
 
9.
Presentation in Educational workshop on hygienists in Damavands domain, SBMU
2004
10.
Presentation in educational diabetic class in the north health center, SBMU
2004
11.
Presentation in seminar of prevention from diseases in SBMU
2004
12.
Setting up educational DOTS class in the north health center, SBMU
2004
13.
Educational workshop on hygienists in Damavands domain, SBMU
2004
14.
Setting up educational diabetic workshop in the north health center, SBMU
2004
15.
Setting up educational thalassemia workshop in the north health center, SBMU
2004
16.
Setting up seminar of prevention from diseases in SBMU
2004
17.
Presentation in seminar of IDs in Tarbiate modares university
2005
18.
Presentation in seminar of diseases related to vaccine in the north health center of SBMU
2005
19.
Presentation in educational rabies workshop in the north health center of SBMU
2005
20.
Presentation in educational seminar of AFP program in Mofid hospital
2005
21.
Setting up seminar of diseases related to vaccine in the north health center of SBMU
2005
22.
Educating health to students in the north health center of SBMU
2005
23.
Setting up educational rabies workshop in the north health center of SBMU
2005
24.
Setting up educational seminar of AFP program in Mofid hospital
2005
25.
Setting up Eltor workshop of in north health center of SBMU
2005
26.
Setting up educational birds flu and Congo bleeding fever conference in the north health center of SBMU
2005
27.
Educating reporting and disease care system in SBMU
2005
28.
Educating prevention from cholera in hospitals of SBMU
2005
29.
Setting up seminar of AIDS in Tarbiate modares university
2005
30.
Presentation model and standardization patient process in heart attack
2006
31
Behavior cognitive treatment symposium
2006
32.
Lecturing in educational birds flu and Congo fever workshop in SBMU
 
33.
Lecturing in educational AFP in Mofid hospital
2006
34.
International congress of tobacco (EMRO) in Kish as the relationship between smoking and depression on patient with stroke
2008
35.
Lecturing in educational eltor workshop in health center of SBMU
2006
36.
Pain workshop in functional neurosurgery research center of SBMU
2009
37
Scientific writing workshop in functional neurosurgery research center of SBMU
2009
38.
Research method workshop in research center of SBMU
2009
39.
The Second workshop of supportive and palliative care in cancer in SBMU
2009
40.
Setting up pain workshop in Functional Neurosurgery Research center
2009
41.
Setting up "Magnetic stimulation of brains tissues and its application" Seminar in Functional Neurosurgery Research Center
2009
42.
The first seminar of clinical neurosciences
2011
43.
The first seminar of cognitive neurosciences
2011
44.
The second Pain workshop in functional neurosurgery research center of SBMU
2011
45.
The first seminar of magnetic stimulation of brains tissues and its application
2011
46.
The first seminar of counseling in medicine
2011
47.
The second seminar of clinical neurosciences
2012
48.
The second seminar of cognitive neurosciences
2012
49.
The second seminar of Pain in functional neurosurgery research center of SBMU
2012
50.
Setting up "Clinical neurosciences" Seminar in Functional Neurosurgery Research Center
2012
51.
Setting up "Cognitive neurosciences" in Functional Neurosurgery Research center
2012
52.
Setting up " The First of International Neurocognitive rehabilitation" in IRAN
2013
53.
Setting up " The First of International Neurocognitive rehabilitation" in IRAN
2013
Publications
1.         Zarghi, Afsaneh, Ramezankhani Ali, Moazezzi Mehdi, Population and family planning, Rahe tandorosti, 2006.
 
2.         Zarghi, Afsaneh, Ramezankhani Ali, Moazezzi Mehdi, Scientific writing, Golrang yekta, 2008.
 
3.         Zarghi, Afsaneh, Ramezankhani Ali, Moazezzi Mehdi, Reproductive health, golrang yekta, 2008.
 
4.         Zarghi, Afsaneh, Ramezankhani Ali, Moazezzi Mehdi, Collection of proposal and thesis, Abgin rayan, 2009.
 
5.         Zarghi, Afsaneh, Zali, Alireza, Ashrafi, Farzad, Moazezi, Mehdi, Memory, Nazari publication, 2009.
 
6.         Zali, Alireza, Zarghi, Afsaneh, Ashrafi, Farzad, Moazezi, Mehdi, Pain, Abgin Rayan, 2009.
 
7.         Zarghi, Afsaneh, Zali, Alireza, Ashrafi, Farzad, Moazezi, Mehdi, Brain and cognition, Nazari publication, 2009.
 
8.         Deldari Tahere, Ramezankhani Ali, Zarghi Afsaneh. Principles of Health Promotion, Nazari publication, 2010.
 
9.         Zarghi Afsaneh, Zali Alireza, Seddighi Amir Saeid, Ashrafi Farzad, Cognitive Neurosciences, Abgin Rayan, 2011.
 
10.       Zarghi Afsaneh, Zali Alireza, Ashrafi Farzad. Hearing system, Abgin Rayan, 2011.
 
11.       Zali Alireza, Zarghi Afsaneh, Ramezankhani Ali, Moazezi Mehdi. Health Management Policies, Abgin Rayan, 2011.
 
12.       Zarghi Afsaneh, Ramezankhani Ali, Zali Alireza, Moazezi Mehdi. Writing Principles of Proposal, Project & Thesis Abgin Rayan, 2011.
Appreciations
 
Date
 1.  
Encouragement with interpolation in dossier from health deputy of Gilan medical science university for control population and family planning project
1996
 1.  
Encouragement for consult family planning and program administration from health deputy of Gilan medical science university
1997
 1.  
The typical practitioner from Talesh health and treatment net of Gilan
1998
 1.  
Perception persuasive group for idealistic work during 3 years
2000
 1.  
Perception persuasion from Talesh health manager for controlling population
2005
 1.  
Perception persuasion from Talesh health head manager for controlling population
2005
 1.  
Encouragement for administration national of surveillance system of incommunicable disease risk factors project from health deputy of SBMU
2005
 1.  
Encouragement for controlling epidemic eltor disease from the manager of north health center in SBMU
2006
 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مرکز تحقیقات جراحی مغزواعصاب عملکردی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

آدرس : تهران - میدان تجریش بیمارستان شهدای تجریش - مرکز تحقیقات جراحی مغز واعصاب عملکردی
تلفن : 22701022 - 021
پست الکترونیک : neurofunctional.cntr@gmail.com

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.